พล.ต.พิจิตร ลักษณะละม้าย
           ผบ.มทบ.๓๑
  พ.อ.อินทวัชร  ลี้จินดา
     รอง ผบ.มทบ.๓๑
   พ.อ.เกษม  ธนาภรณ์
     รอง ผบ.มทบ.๓๑
   พ.อ.รเณศ อินทร์ยิ้ม
       เสธ.มทบ.๓๑
   พ.อ.วิชิต วงค์สังข์
    รอง.เสธ.มทบ.๓๑
      พ.อ.อนุสรณ์ ธูปทอง
        รอง.เสธ.มทบ.๓๑
พ.อ.พรชัย     นพรัตน์
  หก.กกพ.มทบ.๓๑
   พ.อ.เฉลิม    สีเจริญ
         หก.กขว.มทบ.๓๑
 พ.อ.อดุลย์    ชมเย็น
    หก.กยก.มทบ.๓๑
 พ.อ.สมหมาย หาญสุวรรณ
        หก.กกร.มทบ.๓๑
พ.อ.วัลลภ มาลัยมาตร์
    หก.กกบ.มทบ.๓๑   
พ.ท.
     รอง หก.กยก.มทบ.๓๑
  พ.ท.
รอง หก.กกบ.มทบ.๓๑
  พ.ท.  
  รอง หก.กขว.มทบ.๓๑
        พ.ท.ธนิตย์  บุนนาค       
        รอง หก.กกพ.มทบ.๓๑
    พ.ท.จำลอง    เรืองฤทธิ์
     รอง หก.กกร.มทบ.๓๑