บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.17


น.ส.มณฑนา ไสยวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


น.ส.พรทิพย์ พึ่งฝั่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางวิภา สะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


น.ส.สุวิชญา แนวพนา
นิติกรปฏิบัติการ


นางสมพร วงษ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานน.ส.อรุณรัตน์ พานิชชานุรักษ์
พนักงานธุรการ 

 


ระเบียบพระราชบัญญัติ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด สพม.

มุมบัญชี/ระเบียบเลื่อนขั้นเงินเดือน

หลักเกณฑ์การย้ายครู สังกัด สพม.17
หลักเกณฑ์็การย้ายผู้บริหาร สังกัด สพม.17


 

 

 แบบฟอร์ม

คำร้องขอย้าย 
มอบฉันทะสำเนา ก.พ.7
ขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7
อเพิ่มวุฒิในกรณีปรับใช้เงิน
เปลี่ยนแปลงประวัติ
คำขอมีบัตร
หารือการออกบัตรฯ
แบบขอลาออก
ประเมินความพร้อมอย่างเ้ข้ม
แบบคำสั่งจ้าง,ลาออกพนักงาน
แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
เพิ่มแก้ไขสวัสดิการรักษาพยาบาล
แบบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตัวอย่างคำสั่งบรรจุฯครูผู้ช่วย
ตัวอย่างแบบแนบท้ายคำสั่งบรรจุฯ


 

  ยินดีต้อนรับ


ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 

สพม.17 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งครูผุ้ช่วย ขึ้นบัญชีปี พ.ศ.2554, 2555
(รอบที่ 3) เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 

 

รวมลิงค์

 

  

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทร 0-39-31-4402 , หรือ 0-8635-52821
โทรสาร 0-3931-4403